O obci Malá Domaša

Obec patrí do Prešovského samosprávneho kraja, okres Vranov nad Topľou,  región Horný Zemplín. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 450, z toho je v predproduktívnom veku 22%, v produktívnom 57% a v poproduktívnom veku 21%.  Starostom obce je  Mgr. Jaroslav Makatúra.
Čítajte viac...

História obecných symbolov

Podľa dostupných historických podkladov predpokladáme, že Malá Domaša patrí k obciam s veľmi starou históriou. Obecná správa v nej musela vzniknúť už pomerne skoro a s ňou súvisí aj obecný symbol. Teda v určitom období začala obec používať svoj overovací prostriedok – pečatidlo. Najstaršie známe pečatidlo obce pochádza z roku 1788. Jeho voskový odtlačok na dokumente z roku 1805 objavil a heraldicky vyhodnotil Mgr. Peter Šafranko.
Čítajte viac...

Chotár - Prírodné pomery

Celá táto oblasť patrí do orografického celku Nízke Beskydy a je charakteristická mierne modelovaným reliéfom. Nadmorská výška v chotári obce je od 130 do 300 m. Samotná obec sa nachádza v nadmorskej výške 140 metrov. Geologické podložie je tvorené najmä sedimentárnymi horninami z treťohôr a štvrtohôr. Sú tu zastúpené ílovcovo pieskovcové súvrstvia, vápenité pieskovce, zlepence, brekcie sliene a iné horniny. Riečne sedimenty pozdĺž tokov sú zložené zo štrkov, pieskov a hlín. Svahy pokrývajú spraše a sprašové hliny eolického pôvodu.
Priemerná ročná teplota v tejto oblasti je 7 až 8 °C. K najteplejším mesiacom patrí júl s teplotami okolo 23 °C, najchladnejším je január s priemernými teplotami okolo – 4 °C. Najviac zrážok spadne v letných mesiacoch /júl, august/, najmenej v marci, prípadne vo februári. Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje okolo 600 – 650 mm. Oblasť patrí do teplého, mierne vlhkého klimatického okrsku s chladnou zimou.
Čítajte viac...