Kedysi obľúbené rekreačné stredisko Monika zarastá burinou

  • PDF
Užívateľské hodnotenie: / 0
NajhoršíNajlepší 

Rekračné stredisko Domaša - Monika, ktoré spadá pod obec Holčíkovce sa pred nadchádzajúcou rekreačnou sezónou topí v problémoch. Nepokosená tráva, všade odpadky a neporiadok. To všetko je vizitka starostu obce Michala Flešára, ktorý z verejných peňazí v roku 2013 poberal plat vo výške 2.039,- EUR mesačne.


Prevzaté z portálu regionvranov.sk: o problémoch v stredisku píše Andrej Šust - predseda ŠKB Cedent n.o.


Rok je dosť dlhá doba, aby ste v cirkuse naučili bicyklovať medveďa s jeho celou rodinou.


No na druhej strane, rok je málo na to, aby ste dostali odpoveď od obce Holčíkovce na žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k neuzatvorenému nájomnému vzťahu, o ktorý sme prejavili záujem na Zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa: 3.6.2013 a na ktorom bol súhlas k nájmu rekreačného strediska Poľany schválený uznesením č. 2/2013 bodom B / 5.  


Nebudem písať o konkrétnych parcelách, ani súpisných číslach stavieb, lebo by to čitateľa zbytočne unavovalo. Ale, nech sa páči, odpustiť si text žiadosť by bolo (malým) hriechom...


Rekreačné stredisko sa nachádza v katastrálnom území obce Holčíkovce. Hranice rekreačnej oblasti sú geometricky zamerané, vymedzené územným projektom rekreačnej zóny, ktoré k dnešnému dňu obec Holčíkovce nemá zapísané na liste vlastníctva, čo jej však neberie právo ale hlavne aj povinnosť zabezpečovať činnosti smerujúce k rozvoju územia v mieste sústredeného cestovného ruchu, ktorého je obec Holčíkovce držiteľom, čo ju oprávňuje spravovať toto rekreačné stredisko.


Nájomnú zmluvu sme predložili na obecný úrad k pripomienkovaniu na obecnom zastupiteľstve.


Na základe pripomienok poslancov obecného zastupiteľstva sme zmluvu prepracovali a navrhli sme nájom, alebo správu na základe schváleného Štatútu rekreačného strediska a na základe listu vlastníctva k pozemkom a stavbám, ktoré sú vo vlastníctve , alebo správe obce Holčíkovce.


Záujem z našej strany o predmet nájmu je nielen v rozsahu prevádzkovania, (to dokazuje letná sezóna 2013, ktorú sme zabezpečovali na vlastné náklady, bez podpisu zmluvy, na základe ústnej dohody), ale aj v rozsahu zveľaďovania a budovania rekreačného strediska a rozvoja cestovného ruchu v rekreačnom stredisku Poľany.


Zabezpečovali a riadili sme aktívne projekty okolo rozvoja regiónu Domaša, Petícia Za záchranu vodného diela Domaša, ktorú podporilo svojim podpisom 12 878 občanov a bola prezentovaná pred VÚC v Prešove, jej výsledkom bolo hlasovanie o zmenu využitia vodného diela Domaša.


Akcie Upracme si brehy Domaše, ktorej sa zúčastnili dva roky po sebe nielen vlastníci súkromných chát, ale aj mládež z Vranova n/T, ktorej Domaša nie je ľahostajná a poukázala aj na nedostatky v oblasti čistoty a poriadku v okolí vodného diela.


Vrcholom aktivít roku 2013 bola Depeša - Domaša 2013, ktorú spísala mládež zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Českej republiky, odovzdala ju predstaviteľom ŠKB Cedent n.o., ktorých zároveň požiadala, aby Depešu postúpili kompetentným orgánom SR.


Predstavitelia ŠKB Cedent n.o. odovzdali Depešu – Domaša 2013 predsedovi vlády SR, ministrovi životného prostredia SR a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, podpredsedovi Prešovského samosprávneho kraja a generálnej riaditeľke SACR. 


Depeša presne špecifikovala problémy, potreby a nedostatky konkrétne rekreačného strediska Poľany.


Pre ďalšie fungovanie a rozvoj rekreačného strediska je nevyhnutne dôležité pristúpiť k naplneniu nájomného vzťahu - podpisu nájomnej zmluvy, keďže potrebné finančné prostriedky pre ďalšie fungovanie a zveľaďovanie plánujeme získať z prístupných grantových výziev EÚ, ako aj iných dostupných možnosti financovania rozvoja rekreačného strediska.


Preto Vás dôrazne žiadame o pristúpenie k podpisu nájomnej zmluvy, alebo o písomné vyjadrenie stavu v akom sa naša Žiadosť o nájom rekreačného strediska Poľany nachádza. Očakávame od vás obratom aj návrh riešenia ďalšej spolupráce, prípadne oznámenie, že od tohto navrhovaného a obecným zastupiteľstvom odsúhlaseného nájomného vzťahu odstupujete.


Zodpovednosť za daný stav na Domaši časť Poľany leží len a len  na vašich pleciach a naším záujmom je rozvoj Domaše a nie len danej lokality. Jedine, že by vaše doterajšie konanie bolo zámerne..., ale potom musíte niesť za vaše konanie pred občanmi nie len vašej obce konečne aj zodpovednosť.


Andrej Šust - predseda predstavenstva ŠKB Cedent n.o.

Cykloturistika

Rybolov

Vodné športy

uvod3