O obci Nová Kelča

Obec Nová Kelča patrí do Prešovského samosprávneho kraja, okres Vranov nad Topľou,  región Holčikovce. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 335, z toho je v predproduktívnom veku 16%, v produktívnom 58% a v poproduktívnom veku 26%.  Starostom obce je Mária Telepunová.

Nová Kelča leží v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Ondavy na východnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša. Orograficky patrí chotár Novej Kelče do Ondavskej vrchoviny. V novokelčianskom chotári s rozlohou 1184 ha je najvyššie položený Kamenec (274 m) a Mukarina 303 m. Najnižšie položené sú brehy Domaše, vo výške okolo 170 m n.m. Stred obce je 180 m nad morom.  Povrch chotára je mierne zvlnená pahorkatina s hladkými svahmi z treťohorného flyšu. Do chotára patrili úze¬mia zaplavených obcí Veľká Domaša, Valkov a Petejovce. Je tu uhličitý prameň.
Infraštruktúra obce z hľadiska občianskej a technickej vybavenosti zahŕňa Predajňu potravinárskeho tovaru, Pohostinské odbytové stredisko, Hromadné ubytovacie zariadenie typu Kemping, Poštu, Futbalové ihrisko, Verejný vodovod, Verejnú kanalizáciu, Kanalizačnú sieť pripojenú na ČOV, Rozvodnú sieť plynu, Materskú školu. Podrobné informácie o obci a jej predpokladanom rozvoji obsahuje Územný plán obce.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika, internet

kelca_erbV červenom štíte na modrej, strieborným zvlneným pruhom preloženej pažiti strieborné priečelie dvojvežového kostola so zlatými krížmi a s bránou a oknami vo farbe štítu.

Nový erb obsahujúci symbol miestnej barokovej sakrálnej stavby a vodnej nádrže Domaša.