Chotár - Prírodné pomery

Celá táto oblasť patrí do orografického celku Nízke Beskydy a je charakteristická mierne modelovaným reliéfom. Nadmorská výška v chotári obce je od 130 do 300 m. Samotná obec sa nachádza v nadmorskej výške 140 metrov. Geologické podložie je tvorené najmä sedimentárnymi horninami z treťohôr a štvrtohôr. Sú tu zastúpené ílovcovo pieskovcové súvrstvia, vápenité pieskovce, zlepence, brekcie sliene a iné horniny. Riečne sedimenty pozdĺž tokov sú zložené zo štrkov, pieskov a hlín. Svahy pokrývajú spraše a sprašové hliny eolického pôvodu.
Priemerná ročná teplota v tejto oblasti je 7 až 8 °C. K najteplejším mesiacom patrí júl s teplotami okolo 23 °C, najchladnejším je január s priemernými teplotami okolo – 4 °C. Najviac zrážok spadne v letných mesiacoch /júl, august/, najmenej v marci, prípadne vo februári. Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje okolo 600 – 650 mm. Oblasť patrí do teplého, mierne vlhkého klimatického okrsku s chladnou zimou.

Rastlinstvo

Flyšový (pieskovcový) geologický podklad tejto časti okresu neposkytuje zvlášť priaznivé podmienky pre rozvoj významnejšieho a pozoruhodnejšieho rastlinstva. Z hľadiska potenciálnej prirodzenej vegetácie patrí celá oblasť do oblasti dubovo-hrabových lesov, do oblasti kvetnatých bučín, len malé plochy do oblasti dubových lesov. Údolie Ondavy patrí k jelšovým a vŕbovo-topoľovým lesom.
I keď v tomto pásme nie sú také vhodné podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva (hlavne obilninárstva) ako v nižších vegetačných stupňoch, pôvodný vegetačný kryt bol v minulosti zmenený takisto ako v nížinnom type krajiny. Okrem toho značné škody v tejto oblasti spôsobila ťažba drevnej hmoty a uhliarstvo, pôvodné biotopy postupne zanikali najskôr kvôli paseniu, neskôr pre pestovanie plodín ako zemiaky, raž, ovos. V súčasnosti sa už aj v tejto oblasti pestuje pšenica a iné obiloviny. Následkom rozvoja poľnohospodárstva bola biodiverzita krajiny úplne porušená a pôvodné biotopy v celej oblasti pozmenené. Postupným prechodom od extenzívneho obrábania k intenzívnemu sa prevažná väčšina biotopov zmenila na súčasné monokultúrne porasty.
Z krajinárskeho a biologického hľadiska sú v tejto oblasti hodnotné najmä aluviálne lúky a brehové porasty vodných tokov. Na aluviálnych lúčkach a na brehoch oboch riek rastie veronika kaukazská, pri Ondave ibiš lekársky, na štrkových nánosoch rastie myrikovka nemecká, na niekoľkých miestach aj pálka Laxmanova a ďalšie močiarne a vodné druhy ako kosatec žltý, ježohlav vzpriamený, steblovka vodná, dvojzub ovisnutý, pálky, trsť obyčajná. Zaujímavé mokradné spoločenstvo podobného typu sa nachádza aj pri ceste smerom na Žalobín.
V teplej poriečnej nive Ondavy bolo zistených niekoľko zaujímavých druhov - rezeda farbiarska, nevädza rozložená, kotúč poľný, ibiš lekársky a môžeme nájsť aj ružu galskú, vrabcovník obyčajný, dráč obyčajný, z chránených druhov svíb drieňový. Vo vodách Ondavy pri priehrade Domaša aj nižšie rastie stolístok klasnatý, škripec jazerný, šarina morská, červenavec kučeravý.

Živočíšstvo


Obojživelníky a plazy

Obojživelníky majú vďaka prítomnosti vyrovnávacej vodnej nádrže a mokrade za obcou v katastri dobré podmienky pre rozmnožovanie. Zatiaľ sa tu zistil výskyt týchto druhov: rosnička zelená, ropucha obyčajná, ropucha zelená, skokan hnedý, kunka obyčajná. Z plazov tu žije jašterica obyčajná, slepúch lámavý, užovka obyčajná a užovka stromová.

Vtáky

Skupina vtákov je veľmi bohato zastúpená. Rieka Ondava predstavuje významnú migračnú trasu pre sťahovavé vtáky. Vyrovnávacia vodná nádrž nie je pre výrazné kolísanie vodnej hladiny v priebehu dňa vhodná na hniezdenie, ale je významným oddychovým miestom pre skoro 50 druhov vtákov viazaných na vodu. K pravidelným migrantom patrí: potáplica malá, potápka chochlatá, potápka malá, volavka popolavá, labuť veľká, kačica divá, kačica hvizdárka, kačica ostrochvostá, kačica chrapka, kačica chrapačka, lyžičiarka pestrá, chochlačka sivá, chochlačka vrkočatá, hlaholka obyčajná, potápač malý, chriašteľ vodný, sliepočka vodná, lyska čierna, cíbik chochlatý, kulík riečny, močiarnica mekotavá, kalužiak červenonohý, kalužiak močiarny, kalužiak sivý, kalužiačik malý, pobrežník malý, bojovník bahenný, čajka smejivá, čajka bielohlavá, čajka malá, čorík čierny.
Vzácnejšie sa tu vyskytuje potáplica severská, potápka čiernokrká, potápka červenokrká, kormorán veľký, beluša veľká, bučiačik obyčajný, hus divá, hus bieločelá, chochlačka malá, turpan hnedý, potápač prostredný, potápač veľký, kršiak rybár, čajka sivá, čajka čiernohlavá, čajka trojprstá, rybár riečny.
V porastoch pálky na západnom brehu vodnej nádrže hniezdi trsteniarik malý, trsteniarik veľký, svrčiak slávikovitý, strnádka trstinová. Počas ťahu tu bola pozorovaná aj fúzatka trstinová. Vo vŕbových brehových porastoch žije ďateľ malý, kúdeľníčka lužná, slávik veľký, slávik obyčajný, vlha obyčajná. V hlinitých brehoch Ondavy si svoje hniezdne nory vyhrabáva rybárik obyčajný a brehuľa riečna.
V intraviláne obce hniezdi lastovička obyčajná, belorítka obyčajná, trasochvost biely, vrabec poľný, vrabec domový a žltochvost domový. V záhradách a kroviskách sa k nim pridáva hrdlička záhradná, krutohlav obyčajný, ďateľ veľký, ďateľ hnedkavý, vrana obyčajná, straka obyčajná, sýkorka veľká, sýkorka belasá, drozd čvíkotavý, drozd plavý, drozd čierny, pŕhľaviar čiernohlavý, slávik obyčajný, červienka obyčajná, trsteniarik obyčajný, penica obyčajná, penica popolavá, muchár sivý, strakoš obyčajný, stehlík zelienka, stehlík obyčajný, stehlík konôpka, škorec obyčajný, kanárik poľný, pinka obyčajná a strnádka obyčajná. Staré hniezda po vranách a strakách využíva myšiarka ušatá.
Hniezdenie bociana bieleho je v obci zaznamenané od roku 1958, aj keď je možné, že tu bocian hniezdil aj skôr. Od roku 1987 je hniezdenie pravidelne sledované. V tom roku bocian hniezdil na elektrickom stĺpe pri obecnom úrade, hniezdo bolo po vyhniezdení zhodené. Bociany sa presťahovali na pôvodné hniezdo v areáli poľnohospodárskeho družstva. V roku 1995 bolo hniezdo premiestnené na podložku. Počas sledovaného obdobia bocianí pár vyviedol spolu 44 mláďat.
Na poliach a pasienkoch hniezdi bažant obyčajný, prepelica poľná, jarabica poľná, škovránok obyčajný, vzácnejšie chrapkáč poľný. Za potravou sem z okolitých lesov prilietava myšiak hôrny, orol krikľavý, včelár obyčajný. V kroviskách tŕnky, hlohu a ruže šípovej si robí hniezdo strakoš veľký, penica jarabá, v trávnatých porastoch aj pŕhľaviar obyčajný a strnádka lúčna.
V lesnom poraste okrem mnohých vtákov hniezdiacich v záhradách môžeme pozorovať aj tieto druhy: sova obyčajná, tesár čierny, sojka obyčajná, brhlík obyčajný, kôrovník dlhoprstý, oriešok obyčajný, penica slávikovitá, kolibiarik sykavý, kolibiarik spevavý, muchárik bielokrký a vrchárka modrá.

Cicavce


Fauna cicavcov nebola zatiaľ systematicky sledovaná. Z drobných cicavcov tu žije jež východoeurópsky, piskor obyčajný, piskor malý, krt obyčajný, veverica obyčajná, plch obyčajný, myš domová, ryšavka žltohrdlá, potkan obyčajný, hraboš poľný, hrdziak lesný, hryzec vodný, ondatra obyčajná, zajac poľný. Z poľovnej zveri tu žije líška obyčajná, kuna skalná, srnec lesný, jeleň obyčajný a diviak obyčajný. V podkrovných priestoroch budov majú svoje úkryty netopiere – večernica malá, večernica pozdná, ucháč sivý. Nad vodnou hladinou loví veľký počet netopierov vodných a raniakov hrdzavých. V roku 2005 bol na ceste pri moste ponad Ondavu nájdený zrazený bobor európsky, ktorý sa už niekoľko rokov zdržiaval v rieke Ondava.