O obci Lomné

Obec patrí do Prešovského samosprávneho kraja, okres Stropkov, región Ubianska dolina. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 270, z toho je v predproduktívnom veku 17%, v produktívnom 61% a v poproduktívnom veku 22%.  Starostom obce je  Ľudmila Hospodárová.

Lomné leží v južnej časti Nízkych Beskýd na severozápadnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša. Nadmorská výška v strede obce je 170 m n. m. a v chotári 160—100 m n. m. Povrch chotára s rozlohou 747 ha je vo východnej časti rovinatý, v západnej je mierne členitý a tvoria ho flyšové súvrstvia a štvrtohorné náplavy. Zväčša je odlesnený, nesúvislý les je len v západnej časti. Dolina Ondavy je zaplavená vodami Domaše. Je tu sírnatý prameň. V obci je zrážkomerná stanica.
Infraštruktúra obce z hľadiska občianskej a technickej vybavenosti zahŕňa Predajňu potravinárskeho tovaru, Pohostinské odbytové stredisko, Knižnicu, Telocvičňu, Futbalové ihrisko, Verejný vodovod, Verejnú kanalizáciu, Kanalizačnú sieť pripojenú na ČOV, Rozvodnú sieť plynu, Materskú školu, Základnú školu. Podrobné informácie o obci a jej predpokladanom rozvoji obsahuje Územný plán obce.

(Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika, internet)