O poľovníctve v regióne Domaša

V podmienkach okresu Vranov nad Topľou vykonáva poľovníctvo 829 organizovaných členov poľovníckych združení (PZ), ktorí vykonávajú právo poľovníctva v 29 poľovníckych združeniach. Každý člen PZ je súčasne aj členom Slovenského poľovníckeho zväzu. Čas ochrany a lovu ako aj podmienky určuje u nás vyhláška. Podmienky vyhlášky sú určené tak, aby bolo zabezpečené zachovanie zveri.
Z hlavných druhov lovnej zveri sa v podmienkach okresu vyskytujú nasledovné: jeleň obyčajný, srnec hôrny, sviňa divá, zajac poľný, vlk obyčajný, rys ostrovid, jazvec obyčajný, mačka divá, kuna hôrna a skalná, ďalej sú to bažant obyčajný, jarabica, kačice, sluka hôrna, holuby, hrdličky a sojka obyčajná.
Lovná zver je na priemernej trofejovej úrovni. Z najlepších trofejových jedincov možno spomenúť: jeleň 230,20 bodov z roku 1967, srnec 153,25 bodov z roku 1973, diviak 135 bodov z roku 1954. Koža mačky divej ulovenej v roku 1974 s bodovou hodnotou 60,62 bola v roku 1976 uznaná ako svetový rekord.
Za mimoriadne atraktívne revíry z hľadiska poľovníckeho obhospodarovania je možné považovať najmä Slánske vrchy.