Vodné športy


Rekreačná oblasť Domaša disponuje optimálnou klímou, priemerná teplota vody je 23°C. Tieto podmienky zabezpečujú príjemné kúpanie v čistej, zelenej až zelenomodrej vode od júna do polovice septembra. Domaša ponúka množstvo možností na aktívne využitie voľného času, dajú sa tu pestovať aj náročnejšie vodné športy ako windsurfing či potápanie.Veľký  boom zaznamenal v poslednom období najmä jachting. Za posledných 10 rokov pribudlo na Domaši viac ako 30 jácht a ich počet každým rokom narastá. Veľmi pestrý je aj jachtársky život a množstvo pretekov, ktoré sa na Domaši v letnej turistickej sezóne konajú. Jachtárstvo na Domaši sa riadi podľa Poriadku pre prevádzku plavidiel.
Pre menej náročných sú vo všetkých rekreačných strediskách na Domaši pripravené dobre vybavené požičovne člnkov a vodných bicyklov.


Poriadok pre prevádzku plavidiel

ŠTÁTNA PLAVEBNÁ SPRÁVA V BRATISLAVE
3.201/2001
v Bratislave, dňa: 15. 11. 2001

Príloha k Plavebnému opatreniu UVC č.1 / 2001 Štátnej plavebnej správy Bratislava

Časť I.
Úvodné ustanovenie

čl. 1

Tento Poriadok vydáva Štátna plavebná správa Bratislava na základe §4 ods.4 zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky na vodnej nádrži DOMAŠA.


Časť II.
Plavebná dráha jej určovanie a značenie


čl. 1

Plavebná dráha je určená pre dennú plavbu osobnej dopravy ako okružná v smere protiprúdnom okolo ľavého brehu a poprúdnom okolo pravého brehu vodnej plochy nádrže.

čl. 2

Vytýčenie plavebnej dráhy vykonáva v prípade potreby SVP š. p. Banská Štiavnica, o.z. Povodie Bodrogu a Hornádu podľa projektu schváleného Štátnou plavebnou správou Bratislava pobočka Košice.
Vodné plochy pre jachtárske preteky vytyčuje poriadajúca organizácia so súhlasom správcu PBaH a pod dohľadom ŠPS pobočka Košice.


Časť III.
Plavebná prevádzka


čl. 1

Prevádzka malých plavidiel je povolená až do zamrznutia vodnej plochy kedy musia byť všetky plavidlá vytiahnuté na breh nad kótu 165,00 m n.m. s výnimkou plavidiel správcu toku a ŠPS.


čl. 2

Na vodnej nádrži sa v plavebnej sezóne vykonáva osobná doprava. Osobný prístav sa nachádza v stredisku Holčíkovce. Trasa osobnej dopravy vedie so strediska Holčíkovce do strediska Nová Kelča, Vaľkov a Poľany.
Plavebná dráha nevyžaduje zvláštne vytýčenie, dostačujúca je znalosť plavebných podmienok kapitána osobnej lode.


čl. 3

Prevádzkovanie malých motorových plavidiel je na vodnej nádrži Domaša zakázané.
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na:
a) záchranné a dozorné plavidlá správcu vodnej plochy a ŠPS.
b) záchranné a zabezpečovacie plavidlá použité pri verejných podujatiach povolených podľa osobitných predpisov.
c) plavidlá s osobitnou výnimkou udelenou príslušným vodohospodárskym orgánom. Vodcovia týchto plavidiel sú povinní tento doklad na vyžiadanie predložiť príslušnému kontrolnému orgánu.


čl. 4

Jachting na vodnej nádrži sa môže vykonávať na celej vodnej ploche, mimo miest vyhradených pre kúpanie alebo potápanie.

čl. 5

Požičovne malých plavidiel sa zriaďujú v zmysle zásad stanovených ŠPS a v plnom súlade s §39 ods.1b Zákona, Pravidlami a zákonom č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Požičovňa malých plavidiel je zriadená v priestoroch rekreačných stredísk: Holčíkovce, Poľany, Dobra, Valkov, Tišava a Nová Kelča.

čl. 6

Prevádzka Windsurfingu je povolená po celej vodnej nádrži mimo priestorov označených na vode červenými signálnymi znakmi s vodorovným bielym pruhom - 200m nad priehradným múrom (3 bóje) a na konci vzdutia (1 bója) a miest vyhradených pre kúpanie alebo potápanie. Surfisti sú povinný dodržiavať výnos MDPT č.1740/M-2001, ktorým sa stanovujú Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách SR.

čl. 7

Pri úrovni hladiny nad kótu 162,0 m n.m. B.p.v. (max. plavebná hladina) a pod kótu 146,2 m n.m. B.p.v. (min. plavebná hladina) je plavba zakázaná s výnimkou plavidiel PBaH a ŠPS.

Časť IV.
Prístaviska pre státie plavidiel

čl. 1

Prístaviska malých plavidiel sú určené nasledovne :

Pravá strana vodnej nádrže:
a)  Ľavá strana objektu strediska
detí a mládeže pri pohľade z vody.
- stredisko Valkov za plážovým kúpaliskom
b)  50 m od prístavného móla
smerom po prúde
- stredisko Dobra

Ľavá strana vodnej nádrže:
c)  30m od ľavej strany lodenice
- stredisko Poľany
d)  400m od prístavného móla osobnej
lode v stredisku Holčíkovce
smerom na stredisko Poľany.
- stredisko Holčíkovce
e) Nová Kelča
pobrežie areálu.
- stredisko Nová Kelča

Časť V.

Tento Poriadok ako príloha k plavebnému opatreniu UVC č. 1/2001 ŠPS Bratislava čj. 5389-3.201/2001 nadobúda účinnosť dňom 01.04. 2002


Časť VI.
Zrušovacie ustanovenie

Týmto sa zrušuje príloha k vyhláške Štátnej plavebnej správy Bratislava č.j.105/915/94 o prevádzke plavidiel na vodnej nádrži Domaša.


Časť VII.

Týmto opatrením nie sú dotknuté práva a povinnosti ostatných orgánov štátnej a verejnej správy.

Ing. Ján JURIA
Riaditeľ Štátnej plavebnej správy
v Bratislave