O obci Holčíkovce

Obec Holčíkovce patria do Prešovského samosprávneho kraja, okres Vranov nad Topľou,  región Domaša. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 460, z toho je v predproduktívnom veku 19%, v produktívnom 63% a v poproduktívnom veku 18%.  Starostom obce je  Mgr. Michal Flešár.
Holčíkovce ležia v južnej časti Nízkych Beskýd na východnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša, v doline potoka Ondalík. Katastrálne územie má rozlohu 1255 ha. Nadmorská výška v strede obce je 165 m n. m. a v chotári 150-377 m n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria vrstvy treťohorného flyšu, na svahoch diluviálne hliny. Zalesnený je len v severnej a východnej časti (dub, hrab, borovica).

Infraštruktúra obce z hľadiska občianskej a technickej vybavenosti zahŕňa Predajňu potravinárskeho tovaru, Pohostinské odbytové stredisko, Predajňu nepotravinárskeho tovaru, Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa a praktického lekára pre dospelých, Poštu, Hotel (motel, botel), Turistická ubytovňu, Knižnicu, Telocvičňu, Futbalové ihrisko, Verejný vodovod, Materskú školu, Základnú školu. Podrobné informácie o obci a jej predpokladanom rozvoji obsahuje Územný plán obce.

holcikovce_erbV modrom štíte strieborná položená ryba v zlatej zbrojí, prevýšená zlatým vretenom so striebornou navinutou niťou, medzi nimi strieborná zvlnená zlatá lata.
Nový erb evokujúci blízkosť vodnej nádrže Domaša a historické tradície tkáčstva v obce.