O obci Malá Domaša

Obec patrí do Prešovského samosprávneho kraja, okres Vranov nad Topľou,  región Horný Zemplín. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 450, z toho je v predproduktívnom veku 22%, v produktívnom 57% a v poproduktívnom veku 21%.  Starostom obce je  Mgr. Jaroslav Makatúra.
Malá Domaša leží v južnej časti Nízkych Beskýd na južnom úpätí ich krajinného celku Ondavskej vrchoviny v doline Ondavy na sútoku s Otkou. Katastrálne územie má rozlohu 567 ha.  Nadmorská výška v strede obce je 140 m n. m. a v chotári 130-300 m n. m. Rovinatý, iba v severnej časti mierne zvlnený povrch odlesneného chotára tvoria prevažne štvrtohorné náplavy Ondavy a Oľky, na svahoch sva¬hové a sprašové hliny. Západným okrajom obce je breh vyrovnávacej vodnej nádrže v Slovenskej Kajni s rozlohou 105 ha.
Infraštruktúra obce z hľadiska občianskej a technickej vybavenosti zahŕňa Predajne potravinárskeho tovaru, Pohostinské odbytové stredisko, Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel, Futbalové ihrisko, Verejný vodovod, Verejnú kanalizáciu, Kanalizačnú sieť pripojenú na ČOV, Rozvodnú sieť plynu.
Komplexné informácie o súčasnosti aj minulosti obce sa nachádzajú  v publikácii „Malá Domaša“ vydanej k 690 výročiu prvej písomnej zmienky o obci. Ďalšie informácie o obci a jej predpokladanom rozvoji obsahuje Územný plán obce.

(Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika, internet)

Súčasné obecné symboly rešpektujú ich históriu. Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe odporúčania návrhu vypracovaného prof. Jozefom Novákom a po jeho schválení obecným zastupiteľstvom odsúhlasila pre Malú Domašu obecný erb v podobe, kde je v zelenom poli po zlatej trávnatej pažiti, zrkadliacej sa v modrej vodnej hladine, bežiaci zlatý jeleň s výraznou hrivou a striebornou zbrojou.

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/8), zelenej (1/8), žltej (4/8), modrej (1/8) a bielej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená troma cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu. 

Symboly obce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou M – 104/98 (na 4. strane).